Szanowni Państwo, ochrona danych osobowych jest dla nas szczególnie istotna. Szanując prawo do prywatności Użytkowników naszych serwisów internetowych zapewniamy, że przetwarzamy Państwa dane, jak też dbamy o ich bezpieczeństwo z poszanowaniem przepisów prawa, w tym z poszanowaniem postanowień Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Realizując obowiązki informacyjne wynikające z art. 13 i art. 14 RODO poniżej informujemy o tym, w jakim celu przetwarzamy dane osobowe oraz jakie przysługują Państwu w związku z tym uprawnienia.

  1. Dom Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego realizującą zadania statutowe DPS i ustawy o pomocy społecznej oraz aktów wykonawczych do ustawy. Administratorem danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, os. Słoneczne 49, reprezentowany przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej. Adres: os. Słoneczne 49, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, nr tel: 41 266 55 53, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

  3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadań Domu Pomocy Społecznej, w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych określonych przepisami prawa, w celu realizacji przysługujących uprawnień, bądź spełnienia przez Dom Pomocy Społecznej obowiązków określonych przepisami prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, albo gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Państwo są stroną lub do podjęcia działań, na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Mogą również wystąpić przypadki w których zostaną Państwo poproszeni o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Gdy dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  4. Dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzały, w szczególności: organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (np.: ZUS, MOPS, USC, ewidencja ludności i inne niezbędne do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej i aktów wykonawczych), podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń.

  5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji ustalonymi w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt (JRWA).

  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu wyłącznie na zasadach określonych w RODO (biorąc pod uwagę ograniczenia wynikające z przepisów prawa).

  7. Jeśli stwierdzą Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO, mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

  8. Podanie określonych danych osobowych może być obowiązkowe, gdy tak stanowi przepis prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne, ale może być konieczne aby Administrator mógł prawidłowo realizować swoje zadania. Brak podania danych może skutkować brakiem możliwości rozpatrzenia wniosków, zawarcia umowy, wydania decyzji, prowadzenia postępowania administracyjnego, świadczenia pomocy itp.

  9. W trakcie przetwarzania danych osobowych żadne decyzje dotyczące Państwa nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone żadne profile, co oznacza, że nie będzie podejmowane profilowanie.

 

Szczegółowe klauzule informacyjne można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej naszego DPS, lub klikając w poniższy link:

Kontakt

Dom Pomocy Społecznej

os. Słoneczne 49
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

tel. 41 266 55 53
fax. 41 263 51 81

e-mail:
sekretariat@dpsostrowiec.pl