Informacja dotycząca przyjmowania do Domu Pomocy Społecznej
os. Słoneczne 49 w Ostrowcu Świętokrzyskim

Warunkiem przyjęcia jest aktualny ujemny wynik testu na SARS-CoV-2

Nie dotyczy to osób zaszczepionych.

O miejsce w Naszym Domu Pomocy Społecznej os. Słoneczne 49 w Ostrowcu Św może ubiegać się osoba wymagająca całodobowej opieki z powodu, choroby lub niepełnosprawności, nie mogąca samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie może zapewnić niezbędnej pomocy rodzina, ani usługi opiekuńcze.

I. Skierowanie i sposób postępowania

Podstawą skierowania do domu pomocy społecznej jest:

1. Pisemny wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do domu, złożony do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania lub pobytu w dniu jej kierowania, zawierający zgodę osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego. Wniosek może zgłosić inna osoba fizyczna lub prawna, a także Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie lub Ośrodek Pomocy Społecznej.

2. Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się w dniu jej kierowania, zawierający  w  szczególności pisemne stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę   i gminę.

II. Załączniki

Do wniosku dołącza się:

1. Decyzję o wysokości dochodu osoby ubiegającej się o przyjęcie do DPS oraz pisemną zgodę na ponoszenie opłaty za pobyt w domu.

2. W nagłych wypadkach  wynikających ze zdarzeń losowych, skierowanie i umieszczanie  w domu może nastąpić poza kolejnością oraz bez przedłożenia potrzebnych dokumentów. Dokumenty te powinny zostać skompletowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej              w terminie trzech miesięcy od dnia przyjęcia tej osoby do domu.

3. Osoba ubiegająca się jest kierowana do domu na czas nieokreślony, chyba, że wystąpi ona lub jej przedstawiciel ustawowy z wnioskiem o skierowanie do domu na czas określony.

4. Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania.

5. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej ustala starosta i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku i obowiązuje od miesiąca następnego.

III. Odpłatność

1. Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

  • mieszkaniec domu,
  • małżonek, zstępni przed wstępnymi,
  • gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.

2. Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

  • mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu,
  • małżonek, zstępni przed wstępnymi - zgodnie z zawartą umową;

3. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej os. Słoneczne 49 w Ostrowcu Świętokrzyskim wynosi 5394,94zł

 

Kontakt

Dom Pomocy Społecznej

os. Słoneczne 49
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

tel. 41 266 55 53
fax. 41 263 51 81

e-mail:
sekretariat@dpsostrowiec.pl